کاش می شد!!!

کاش می شد به اندازه  یک پروانه عاشق بود!! 

کاش می شد مثل یک پروانه فقط گل را دید!!

کاش می شد مثل یک پروانه سبک بود!!

کاش می شد مثل یک پروانه بی گناه بود!!

یا که ای کاش می شد گل یک پروانه بود!!

کاش می شد درد یک دل شکسته را با سکوت هم گفت!!

کاش می شد گفت که چقدر با سکوت ، دوست داشتن زیباست!!قلبقلبقلب

/ 0 نظر / 29 بازدید