دلم می خواهد...

من دلم می خواهد ساعتی غرق درونم باشم!!

عاری از عاطفه ها...

تهی از موج و سراب...

دورتر از رفقا...

خالی از هرچه فراق!

من نه عاشق هستم و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من...

من دلم تنگ خودم گشته و بس...

ناراحت

/ 0 نظر / 26 بازدید