زندگی

زندگی چیدن سیبی است باید چید و رفت

زندگی تکرار پاییز است باید دید و رفت

زندگی رودی است جاری هر که آمد شادمان کوزه ای پر کرد و رفتافسوسافسوس

/ 0 نظر / 29 بازدید