آخه چرا؟؟

خیلی وقت ها بهم میگن : چرا می خندی؟؟بگو ماهم بخندیم.

ولی چرا هیچکس نمیگه چرا غصه می خوری بگو ماهم بخوریم؟؟سوالسوال 

/ 1 نظر / 29 بازدید
میم

بسکه همه دلشون پر از درده دیگه درد دیگران رو می خوان چه کار