آغوش تو....

آغوش تو مترادف امنیت است

آغوش تو....

ترس هاس مرا می بلعد

آغوش تو یعنی پایان سردردها

یعنی آغاز عاشقانه ترین رخوت ها

آغوش تو یعنی من خوبم

بلند نشوی بروی یک وقت

من از بازگشت بی هوای ترس ها می ترسم....نگراننگران

/ 0 نظر / 28 بازدید