فردا...

کسی هرگز نمی داند چه سازی می زند فردا...

چه می دانی تو از امروز چه میدانم من از فردا...

همین یک لحظه را دریاب که فردا می شوم تنهای تنها...نگران

/ 0 نظر / 31 بازدید