تنهایی!!

چه سخته در جمع بودن ولی در گوشه ای تنها نشستن

                               به چشم دیگران چون کوه بودن ولی در خود به آرامی شکستنافسوسافسوس

/ 0 نظر / 29 بازدید