بن بست تنهایی

نمیدانم شاید جایی توی کوچه پس کوچه های زندگی وقتی دقایقمان را شوت می کردیم سمت دروازه آرزوها به امید اینکه گل شوند..شاید.....شاید لحظه ای غفلت کردیم و شیشه دلی شکست.شاید همین ما را رساند به این بن بست تنهایی، نمیدانم...شاید!!

/ 2 نظر / 30 بازدید
leila

آهـــای کافـــــــه چی دراین روز های پـر رفت و امــــــــــــد کســـــــــــی را ندیدی کــــــــــه تمام تلاشش در رفتن بــــــود و نماندن ایــــــــن اخری ها خــــــــــبر دیدنش در کـــــــــــافه ای را به من دادند اگر رفته که هیچ اگر باز هم امد قهـــــــــوه ای تلـــــــــخ تر از تمام تـــــــــلخی ها به حساب من برایش بریز اگر از تلـــــــــــخی اش گله و شکایتی کرد بگو فــــــــــلانـــــــــــی گفت این تلــــــــــــــــخی در برابر رفــــــــــتنت هیچ است بگو که فلانی در به در در این کافه به ان کافه دنبال تو بود بی انـــــــــصاف اهــــــــــــــای کافه چــــــــی حواست با من است؟؟ آپممممممممم[ماچ]

پریا

سلامــــتی اونـــی که نـــمیشناستــتــــــ اما نـــوشته هاتـــو میــــخونه تا از درونـــــت باخبــــرشه زیـــــرش نظرش رو می نویسه نــــــه برای اینــــــکه خوشش اومده واسه اینــــــکه بهـــــت بفــــهمونه تنـــــــــها نــــیـــستی! /