زندگی چیست؟؟؟؟

بیداری آنی است که تنها یک لحظه طول می کشد و دوباره به خواب می پیوندد......

فاصله ی کوتاهی است که تولد و مرگ را از هم جدا می کند..

جامه ای است یک لحظه روح جاودان با حقارت برتن می کند...........                                                       

جرقه ای است که در تاریکی می درخشد و ناپدید می گردد....

برقی است که از میان ظلمت خارج می شود و در آغوش ظلمت فرو می رود. 

سرمایه ای است ناچیز که دور زمان به امانت می سپارد و پس از اندک مدتی باز می ستاند.

اسمی است که شایستگی احترامی را که به آن می گذارند ندارد.چشمک

/ 0 نظر / 26 بازدید